Autorzy

Opracowali (indika 2024):

(wprowadzenie, zamieszczenie tłumaczeń, objaśnienia)
Adam Pudło 

(struktura, słowniczek, analiza syntaktyczna)
Andrzej Babkiewicz

Wprowadzenie

Tłumaczenia Sutr Jogi:

Strutkura Sutr Jogi (Yoga-sūtra)
Rozdział 1: Pełne skupienie (prathamaḥ samādhi-pādaḥ)

wers

(sūtra)

tematyka

1-2 wprowadzenie i definicja jogi – wyciszenie stanów (vṛtti) umysłu (citta)
3-4 dwie opcje świadomości:

1) trwanie we własnej naturze

2) identyfikacja ze stanami umysłu

5-11 opis stanów umysłu (vṛtti):

1) prawdziwe poznanie (pramāṇa)

2) błąd (viparyaya)

3) fantazja (vikalpa)

4) sen (nidrā),

5) pamięć (smṛti).

12-16 zapanowanie nad vṛtti dzięki praktyce (abhyāsa) i beznamiętność (vairāgya)
17-18 podział samādhi na:

1) z rozpoznaniem (samprajñāta)

2) bez rozpoznania (asamprajñāta)

19 stany, które mogą przypominać samādhi
20-22 jak można osiągnąć oba samādhi
23 łatwa metoda osiągania samādhi – skupienie na Bogu (Īśvara)
24-26 natura Boga (Īśvara)
27-29 recytacja głoski OM
30-31 rozproszenia umysłu i towarzyszące im skutki
32-40 medytacja na dowolnym przedmiocie w celu pokonania rozproszeń (przykłady)
41-45 pochłonięcie (samāpatti) i jego odmiany
46-48 owoce samāpatti
49 przedmiot samāpatti
50-51 omówienie samprajñāta-samādhi poprzedzającego końcowy etap asamprajñāta
Rozdział 2: Praktyka (dvitīyāḥ sādhana-pādaḥ)

wers

(sūtra)

tematyka

1 wprowadzenie do jogi działania (kriyā-yoga)
2 efekty jogi działania
3-11 opis uciążliwości (kleśa), które usuwa joga działania:

1) niewiedza (avidyā)

2) utożsamienie/duma/ego (asmitā)

3) namiętność/chęć (rāga)

4) niechęć (dveṣa)

5) lgnięcie (abhiniveśa)

12-14 opis karmana i jego skutków
15–16 ustalenie zasady cierpienia
17–22 cechy widzącego i widzianego
23–24 połączenie widzącego i widzianego
25–27 definicja wyzwolenia
28–29 osiem członów jogi jako środki do osiągnięcia wyzwolenia – dalsza część rozdziału jest im poświęcona:

1) zakazy (yama)

2) nakazy (niyama)

3) pozycje (āsana)

4) kontrola oddechu (prāṇāyāma)

5) powściągnięcie zmysłów (pratyāhāra)

6) koncentracja (dhāraṇā)

7) medytacja (dhyāna)

8) pełne skupienie (samādhi)

30–31 zakazy (yama) i ich powszechności
32 nakazy (niyamy)
33–34 przeciwdziałanie tendencjom sprzecznym z zakazami i nakazami
35–45 uboczne korzyści płynące z ich przestrzegania
46–48 pozycje (āsana)
49–53 kontrola oddechu (prāṇāyāma)
54–55 powściągnięcie zmysłów (pratyāhāra)

* tematyka rozdziałów wg: Edwin F. Bryant, The Yoga Sutras of Patañjali. North Piont Press 2009.